علويشيوا, طباطبائيزهره, Shiva Alavi, و Zohreh Tabatabaei. 2010. “بررسی تغییرات اصطکاک براکت استیل بر روی سیم استیل”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 5 (4), 206-15. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/173.