غفورنیامریم, حاج‌نوروزعلی تهرانیمریم, صمیمیپوران, صوابیامید, رضایی‌فرمصطفی, Maryam Ghafoornia, Maryam Hajnorooz Ali Tehrani, Pouran Samimi, Omid Savabi, و Mostafa Rezaeifar. 2010. “بررسی اثر کازئین فسفوپپتید آمورفوس کلسیم فسفات بر اتریشن مینا در محیط اسیدی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 5 (4), 216-24. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/174.