قريشيانسيد مهدي, رضويسيد محمد, مؤمنيشهروز, Sayyed Mehdi Ghoreishian, Sayyed Mohammad Razavi, و Shahrooz Momeni. 2010. “بررسي بافت‌شناسي اثر تزريق خون اتولوگ بر مفصل”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 5 (4), 225-30. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/175.