مشرفرامین, و Ramin Mosharraf. 2010. “مروری بر عوامل مؤثر بر استحکام اتصال دندان‌های مصنوعی به رزین آکریلی پایه پروتزهای متحرک”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 5 (4), 231-40. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/176.