پورصادقیحمید, رضویسید محمد, Hamid Poursadeghi, و Sayyed Mohammad Razavi. 2010. “گزارش یک مورد نادر شوانومای دهانی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 5 (4), 241-45. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/177.