محمدعلی مقدمMohammad Ali Moghadam, مهسا فرامرزیMahsa Faramarzi, و عاطفه یوسفی جوردهیAtefeh Yousefi Jordehi. 2021. “مقایسه‌ی میزان ریزنشت لبه‌ای در ترمیم‌های کلاس II رزین کامپوزیت در دو روش Open Sandwich و Snowplow”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, دسامبر, 393-404. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i4.8652.