زهرا گلستان‌نژادZahra Golestannejad, فائزه خزیمهFaezeh Khozeimeh, نوید مجتهدیNavid Mojtahedi, فاطمه عباسیFatemeh Abbasi, و زهرا سیدمعلمیZahra Seyedmoalemi. 2021. “مقایسه‌ی ملیسا آفیسینالیس با آسیکلوویرو (دارونما) بر هرپس لبیالیس (مرور نظام‌مند)”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ژوئن, 216-24. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6886.