فتانه قربانی جوادپورFataneh Ghorbanyjavadpour. 2021. “وقوع پدیده‌ی نادر آنومالی (دندان دوتایی) در دندان شیری: گزارش مورد”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, آگوست, 337-41. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i3.7538.