الهام فقیهیانElham Faghihian, زهرا سید معلمیZahra Saied Moallemi, و نفیسه زارعNafiseh Zare. 2022. “بررسی آگاهی دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پیرامون فوریت‌های پزشکی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ژوئن, 189-95. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v18i2.10533.