نگین کریمیNegin Karimi, بهنام خرمیBehnam Khorrami, رضا نژادنصرالهReza Nezhadnasrollah, و یامین حقانیYamin Haghani. 2021. “تأثیر Platelet-Rich Plasma در ترمیم بافتی جراحی دندان عقل فک پایین”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, ژوئن, 183-90. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i2.6880.