علی حافظ قرآنAli Hafez Qoran, رودابه کودریانRoodabeh Koodaryan, وحید حسن‌زادهVahid Hassanzadeh, و الناز عمرانی‌رادElnaz Omrani Rad. 2022. “ارتباط بین پروتروژن اسکلتی و تمایل لبیولینگوالی دندان‌ها با ضخامت استخوان آلوئولار قدامی در تصاویر Computed Beam Computed Tomography”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, آوریل, 1-9. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v18i1.10066.