مهوش حسنیMahvash Hasani, نسیم رضویNasim Razavi, و مطهره ظریفیMotahareh Zarifi. 2021. “ویژگی‌های رادیولوسنسی مجاور اپیکال به عنوان عامل خطر آسیب به عصب آلوئولار تحتانی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, دسامبر, 343-50. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i4.8638.