فرشته سیدهFereshteh Seyedeh, رضا دارابیReza Darabi, منیره نیلیMonireh Nili, و پویا آشتی جوPooya Ashtijoo. 2022. “مقایسه‌ی تطابق لبه‌ای روکش‌های کامل خارج تاجی Heat Press ساخته شده با دو روش پرینت سه بعدی و دستی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, آوریل, 33-41. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v18i1.10070.