حسن قهنویهHassan Ghahnaviyeh, محمد رحیم رسولی آزادMohammad Rahim Rasouli Azad, فهیمه باب الحوائجیFahimeh Babalhavaeji, و نجلا حریریNadjla Hariri. 2021. “ابعاد مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی علوم پزشکی قطب ۷ کشور”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, دسامبر, 435-47. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v17i4.8656.