قهنویهحسن, رسولی آزادمحمدرحیم, باب الحوائجیفهیمه, و حریرینجلا. 2021. “شناسایی ابعاد مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی قطب ۷”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, سپتامبر. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1870.