فرزانه آقاخانیFarzaneh Aghakhani, امیرمنصور شیرانیAmir Mansour Shirani, و نیما امینیNima Amini. 2022. “بررسی تأثیر مدت زمان تابش لیزر در دوز یکسان در درمان آفت عودکننده‌ی دهان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, آوریل, 10-17. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v18i1.10067.