نکیسا ترابی نیاNakisa Torabinia, رویا شرکتRoya Sherkat, امیرحسین رنجبرAmirhossein Ranjbar, و فروز کشانیForooz Keshani. 2022. “شیوع واکنش‌های آلرژیک ناشی از آلرژن‌های محیط دندان‌پزشکی، گزارش شده میان کارکنان دندان‌پزشکی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, آوریل, 50-58. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v18i1.10072.