عرفان اصغرزادهErfan Asgharzadeh, مریم زارع جهرمیMaryam Zaree Jahromi, امین مرتهبAmin Mortaheb, و رومینا حاجی پورRomina Hajipour. 2022. “بررسی رادیوگرافیک خطاهای حین درمان ریشه‌ی دانشجویان دکترای عمومی سال 5 و 6 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) در سال‌های 1397-1394”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, سپتامبر. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v18i3.11234.