عبدالرحیم داوریAbdolrahim Davari, و فرزاد ضیائیFarzad Ziaei. 2022. “کاربرد لیزر CO2 در درمان فیبرومای تحریکی دهان در مجاورت با ایمپلنت: گزارش مورد”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, آوریل, 107-12. https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v18i1.10078.