بیرنگرضا, شاه ابوییمحمد, ریسمانچیانمنصور, باقریهوشنگ, رساییندا, باطنیانسیه, پورمرادیبنفشه, Reza Birang, Mohammad Shah abouei, Mansour Rismanchian, Hoshang Bagheri, Neda Rasyi, Enseieh Bateni, و Banafsheh Poormoradi. 2011. “بررسی مقایسه‌ای سمیّت ژنی و سمّیت سلولی نانوهیدروكسی آپاتیت ساخت ایران و هیدروكسی آپاتیت Algipore روی سلول‌های فیبروبلاست لثه‌ای”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 6 (5). https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v6i5.287.