کوزه کنانیمریم, بهمنیمالک, Maryam Kuzekanani, و Malek Bahmani. 2011. “فراوانی کانال C- شکل در دندان‌های آسیای دوم فک پایین مردم شهر کرمان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 7 (1), 53-58. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/305.