پاکپور حاجی آقاامیر, نوروزیسعیده, یکانی نژادمیر سعید, منصوریآسیه, چای بخشسمیرا, Amir Pakpour Haji Agha, Saeedeh Nourozi, Mir Saeed Yekaninejad, Asieh Mansouri, و Samira Chaibakhsh. 2012. “بررسی تأثیر چارچوب‌بندی پیام بر رفتار‌های مرتبط با سلامت دهان و دندان در دانش‌آموزان شهر قزوین”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (6), 512-21. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/391.