فرح بخش پورفاطمه, غفورنیامریم, Fatemeh Farahbakhsh Pour, و Maryam Ghafournia. 2012. “مروری برکارایی روکش‌های استیل زنگ نزن در ترمیم دندان‌های مولر شیری”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (2), 172-82. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/491.