گل پرورمحسن, زارع جهرمیمریم, کرباسی خیرمیترا, Mohsen Golparvar, Maryam Zarea Jahromi, و Mitra Karbasi Khayer. 2012. “بررسی وضعیت استرس ناشی از مراحل درمان ریشه دندان در متخصصین معالجه ریشه، دستیاران و دانشجویان دندان‌پزشکی: یک مطالعه مقدماتی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (6), 540-51. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/557.