صادقیانسعید, شیروانیامین, فخارینوشین, Saeid Sadeghian, Amin Shirvani, و Nooshin Fakhari. 2012. “تحلیل مورفومتریک پروفایل بینی در بیماران با مال‌اکلوژن اسکلتی Cl II”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (6), 503-11. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/566.