سید معلمیزهرا, انشاییزهرا, Zahra Saied-Moallemi, و Zahra Enshaei. 2012. “بررسی آگاهي و عملکرد تغذيه‌اي مرتبط با سلامت دهان در دانشجويان دانشگاه‌هاي اصفهان و علوم پزشکي اصفهان، بهار 1391”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (6), 530-39. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/567.