امین زادهآتوسا, متقیاحمد, محمدیابراهیم, Atousa Aminzadeh, Ahmad Motaghi, و Ebrahim Mohammadi. 2012. “بررسی فراوانی بدخیمی‌های حفره دهان و بافت‌های اطراف در یک مرکز درماني شهر اصفهان در يك دوره پنج ساله”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 8 (6), 560-66. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/568.