احمدی نیاامیر رضا, مقاره عابداحمد, ایزدیمژگان, Amirreza Ahmadinia, Ahmad Moghareabed, و Mozhgan Izadi. 2013. “گزارش یک مورد نادر سندرم پاپیلون لفور”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 9 (1), 107-13. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/590.