صحرانشین سامانیمهسا, صمیمیپوران, مظاهریحمید, Mahsa Sahraneshin- Samani, Pouran Samimi, و Hamid Mazaheri. 2013. “مروری بر ادهزیوها و سمان‌های مورد استفاده در رستوریشن‌های تمام سرامیکی و پست‌های همرنگ دندان: مقاله بازآموزی”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 9 (1), 81-106. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/617.