موسویحوریه, ولایتیفاطمه, سررشته دارسارا, لمعيمهدي, Horieh Moosavi, Fatemeh Velayati, Sara Sarreshtedar, و Mahdi Lomee. 2014. “بررسی مقایسه‌ای ریزنشت ترمیم‌های کلاس II کامپوزیت به دو روش Dye-Extraction و Fluid Filtration”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 10 (5), 335-44. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/838.