فرهادعلیرضا, برکتینبهناز, صادقیحجت, خزایی زادهآزاده, Alireza Farhad, Behnaz Barekatain, Hojat Sadeghi, و Azadeh Khazaei Zadeh. 2014. “بررسی تغییرات PH و غلظت یون کلسیم در محیط اطراف ریشه دندان در موارد استفاده از ناقل های مختلف هیدروکسید کلسیم”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 11 (1), 1-13. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/872.