افتخاربهروز, یزدی زادهمحمد, جلالیسحر, پوراکبر جهان دیدهپژمان, سلیمانزادهپردیس, Behrooz Eftekhar, Mohammad Yazdizadeh, Sahar Jalali, Pezhman Pourakbar Jahandideh, و Pardis Soleimanzade. 2015. “بررسی نقایص سطحی ایجاد شده در عاج کانال ریشه به دنبال آماده‌سازی با دو نوع فایل چرخشی نیکل تیتانیوم”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 11 (2), 119-26. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/893.