فیض بخشمسعود, زارع جهرمیمریم, جهانبخشیمحمدرضا, طهماسبیشهرام, Massoud Feizbakhsh, Maryam Zare Jahromi, Mohammad Reza Jahanbakhshi, و Shahram Tahmasebi. 2015. “میزان تغییرات حرارت اتاقک پالپ به دنبال حذف بقایای مواد چسباننده براکت‌های ارتودنسی با استفاده از توربین در شرایط خشک و مرطوب”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 11 (2), 127-33. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/894.