حکمتیاناحسان, شکرگزارعلی, ملکیویدا, Ehsan Hekmatian, Ali Shokrgozar, و Vida Maleki. 2015. “فراوانی پالپ استون در نگاره رادیوگرافی پانورامیک بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 11 (2), 163-69. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/898.