بهفرنیاپریچهر, خروشیمریم, فخاریالهام, فروغیمحمدرضا, Parichehr Behfarnia, Maryam Khoroushi, Elham Fakhari, و Mohammad Reza Foroughi. 2015. “مروری بر زیست‌مواد مورد استفاده در درمان ضایعات اطراف دندان و ایمپلنت”. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 11 (2), 180-94. http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/900.