فرشاد باجغلیF. B., فلاح تفتیA. F. و شهرزاد سیروسS. S. (2019) “بررسی اثر مواد پر کننده‌ی حفره‌ی دسترسی پیچ اباتمنت و سمان و گیر روکش‌های متکی بر ایمپلنت‌های سمان شونده”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 26-36. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1383 (دسترسی: 28فوریه2020).