نادر کلباسی غرویN. K. G., نوشین افشار مقدمN. A. M., حسین دهقان دهنویH. D. D., اسماعیل دادگرE. D. و علی رضوی روحانیA. R. R. (2019) “ارتباط بروز پروتئین E-cadherin با درجه ی آسیب شناختی سرطان سلول سنگفرشی دهان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 273-282. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1432 (دسترسی: 3آوریل2020).