محمد خدائیM. K., کامران امینیK. A. و پریناز مهدویانP. M. (2019) “بررسی اثر دو تقویت کننده نانوبیوسرامیکی متفاوت بر خواص آمالگام دندانی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 83-91. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1457 (دسترسی: 31می2020).