فریماه سرداریF. S., مهراد رفیعیM. R. و فرزین نیکوپور دیلمیF. N. (2019) “مقایسه‌ی اثر ضدعفونی‌کنندگی هیپوکلریت سدیم 0/5 درصد، Deconex و Surfosept بر قالب‌های آلژیناتی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 66-74. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1493 (دسترسی: 23ژانویه2021).