احمد متقیA. M. و سمیه بهرامیS. B. (2019) “بررسی وجود کیت اورژانس و توانایی استفاده از آن توسط دندان‌پزشکان عمومی اصفهان”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 227-236. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1527 (دسترسی: 3آوریل2020).