کامران امینیK. A., محمد خدائیM. K. و پریناز مهدویانP. M. (2019) “مطالعه‌ی مقایسه‌ای ریزساختار و خواص مکانیکی چهار نوع آمالگام دندانی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 182-189. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1548 (دسترسی: 8آگوست2020).