شاه ابوییم., حکمتیانا., ادیب رادم., بهادر قبادیا., Shah Abouei, M., Hekmatian E, E., Adibrad, M. و Bahador Ghobadi, A. (2010) “بررسی دقت تکنیک‌های رادیوگرافی بایت وینگ عمودی و پری آپیکال نیمساز در ارزیابی تحلیل استخوان در قدام فک پایین با استفاده از Grid sheet”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 5(3), صص 127-133. doi: https://doi.org/10.48305/v5i3.163.