پرویز دیهیمیP. D., لاله ملکیL. M. و مهدی عکاف‌زادهM. A. (2020) “فراوانی ضایعات واکنشی غدد بزاقی در نمونه‌های ثبت شده در بیمارستان‌های آیت‌الله کاشانی و الزهرا و دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در یک دوره‌ی ده ساله (1386-1395)”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 153-161. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1664 (دسترسی: 30اکتبر2020).