خليفه سلطانيف. ا., کامکارم., Khalife Soltani, F. sadat و Kamkar, M. (2010) “تأثير آموزش كنترل استرس بر سلامت رواني دندان پزشكان شهر اصفهان در سال 87”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 5(3), صص 156-162. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/167 (دسترسی: 12آگوست2022).