اعظم حکمتA. H., سید مصطفی موسوی‌نسبS. M. M. و پروین میرزاکوچکیP. M. (2020) “بررسی آزمایشگاهی جذب آب، انحلال، انبساط و سختی ناشی از جذب آب در سمان‌های رزینی و گلاس آینومری”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 162-174. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1672 (دسترسی: 30اکتبر2020).