نجاتی دانشف., پوشنگ باقریک., شاه طوسیم., طلاییم., صوابیا., Nejatidanesh, F., Poushang Bagheri, K., Shahtousi, M., Talaei, M. و Savabi, O. (2010) “بررسی ضدعفونی ماده قالب‌گیری پلی‌ اتر با محلول پراکسید هیدروژن حاوی نقره”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 5(4), صص 181-189. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/170 (دسترسی: 13جولای2020).