مهدی محمدیM. M., نینا رهشناسN. R., مهدی پور نقدیM. P., امیرحسین طغرلیانA. H. T. و فرشته جهانیانF. J. (2020) “بررسی تأثیر شنیدن موسیقی آرام‌بخش بر میزان ترشح کورتیزول بزاق در دانشجویان دندان‌پزشکی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 278-283. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1713 (دسترسی: 26نوامبر2020).