فردین اسفندنیاF. E., آرش گلستانهA. G., امیرمنصور شیرانیA. M. S. و محمدحسین شفازندM. H. S. (2021) “بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی شهر اصفهان درباره‌ی تدابیر دندان‌پزشکی قبل، حین و بعد از شیمی‌درمانی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, صص 353-364. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/1721 (دسترسی: 3مارس2021).