علويش., طباطبائيز., Alavi, S. و Tabatabaei, Z. (2010) “بررسی تغییرات اصطکاک براکت استیل بر روی سیم استیل”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 5(4), صص 206-215. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/173 (دسترسی: 13جولای2020).