غفورنیام., حاج‌نوروزعلی تهرانیم., صمیمیپ., صوابیا., رضایی‌فرم., Ghafoornia, M., Hajnorooz Ali Tehrani, M., Samimi, P., Savabi, O. و Rezaeifar, M. (2010) “بررسی اثر کازئین فسفوپپتید آمورفوس کلسیم فسفات بر اتریشن مینا در محیط اسیدی”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 5(4), صص 216-224. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/174 (دسترسی: 13جولای2020).