قريشيانس. م., رضويس. م., مؤمنيش., Ghoreishian, S. M., Razavi, S. M. و Momeni, S. (2010) “بررسي بافت‌شناسي اثر تزريق خون اتولوگ بر مفصل”, مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان, 5(4), صص 225-230. قابل دسترس در: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/175 (دسترسی: 13جولای2020).